Imágenes de páginas
PDF
EPUB

A. D. 59.

1 Cor. I, 31.-1.1-4.

A, D. 59.

3

VER. 31.

VER. 2. “Ινα, καθώς γέγραπται: “Ο καυχώμενος, Ου γαρ έκρινα του είδέναι τι εν υμίν, ει εν Κυρίω καυχάσθη.

μη Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρω* That, according us it is written, He prévov. that glorieth, let him glory in the Lord. For a I determined not to know any

a Glory ye in his holy name: let thing among you, save Jesus Christ, and the heart of them rejoice that seek him crucified. the LORD, 1 Chron. xvi, 10. And say ye, Save us, O God of our salvation,

a See on chap. i. ver. 23. clause 1. and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may

VER. 3. give thanks to thy holy name, and

Και εγώ έν ασθενεία και εν φόβω και εν glory in thy praise, 35. Thou shalt spóreas Tonam šyeyógeno após üpās: fan them, and the wind shall carry * And I was with you in weakness, them away, and the whirlwind shall and in fear, and in much trembling. scatter them : and thou shalt rejoice in the LORD, and shalt glory in the

a Then spake the Lord to Paul in Holy One of Israel, Isa. xli, 16. In the night by a vision, Be not afraid, the LORD shall all the seed of Israel but speak, and hold not thy peace : be justified, and shall glory,

xlv. 95. For I am with thee, and no man shall And thou shalt swear, The Lord set on thee, to hurt thee : for I have liveth, in truth, in judgment, and in much people in this city. And be righteousness ; and the nations shall continued there a year and six months, bless themselves in him, and in him teaching the word of God among shall they glory, Jer. iv. 2. But he them, Acts xviii. 9–11. For, when we that glorieth, let him glory in the

were come into Macedonia, our flesh Lord, 2 Cor. x. 17. But God forbid had no rest, but we were troubled on that I should glory, save in the cross every side; without were fightings, of our Lord Jesus Christ, Gal. vi. 14. within were fears, 2 Cor. vii. 5. CHAP, II.-VER. 1.

VER. 4. Καγω ελθών προς υμάς, αδελφοί, ήλθον Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ου καθ' υπεροχήν λόγου ή σοφίας, καταγ- ουκ εν πειθούς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις, γέλλων υμίν το μαρτύριον του Θεού • αλλ' εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως»

And I, brethren, a when I came to you, 6 came not with excellency of speech was not with enticing words of man's

a And my speech and my preaching or of wisdom, declaring unto you the wisdom, b but in demonstration of the testimony of God.

Spirit and of power : a After these things, Paul departed

* Or, persuasible. from Athens, and came to Corinth : And found a certain Jew named a See on chap. i. ver 17. Aquila, born in Pontus, lately come b It is expedient for you that I go. from Italy, with his wife Priscilla ; away: for if I go not away, the Com(because that Claudius had comforter will tot come unto you; but if manded all Jews to depart from I depart, I will send him unto you. Rome;) and came unto them. And And when he is come, he will rebecause he was of the same craft, he prove the world of sin, and of righabode with them, and wrought : for teousness, and of judgment: Of sin, by their occupation they were tent because they believe not on me; of makers. And he reasoned in the sy- righteousness, because I go to my nagogue every sabbath, and persuaded Father, and ye see me no more; Of the Jews and the Greeks. And when judgment, because the prince of this Silas and Timotheus were come from world is judged. I have yet many Macedonia, Paul was pressed in the things to say unto you, but ye cannot spirit, and testified to the Jews that bear them now. Xowbeit when he, Jesus was Christ, Acts xviii. 1-5. the Spirit of truth, is come, he will + See on chap. i. ver. 17.

guide you into all truth : for he shall

A. D. 59.
1 Cor. II, 4-9.

A. D. 59. not speak of himself ; but whatsoever a See on Matt. xi. ver. 25. clause 3. he shall hear, that shall he speak : and

b The elders which are among you he will shew you things to come. He I exhort, who am also an elder, and shall glorify me: for he shall receive a witness of the sufferings of Christ, of mine, and shall shew it unto you, and also a partaker of the glory that John xvi. 8–14. For I will not shall be revealed, 1 Pet. v. 1. dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by

VER. 8. me, to make the Gentiles obedient, "Ην ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούby word and deed, Through mighty του έγνωκεν ει γαρ έγνωσαν, ουκ αν τον signs and wonders, by the power of Kúplov rñs dóns lotaúpwcar. the Spirit of God, Rom. xv. 18, 19. For our Gospel came not unto you in world knew: bfor had they known it,

a Which none of the princes of this word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assu

they would not have crucified cthe Lord

of glory. rance; as ye know what manner of men we were among you for your

a See on John i. ver. 10. clause 3. sake, 1 Thess. i. 5.Unto whom it b Then said Jesus, Father, forgive was revealed, that not unto them- them; for they know not wbat they selves but unto us they did minister do. And they parted his raiment, the things, which are now reported and cast lots, Luke xxiii. 34. And unto you by them that have preached now, brethren, I wot that through igthe Gospel unto you with the Holy norance ye did it, as did also your Ghost sent down from heaven ; which rulers, Acts iii. 17. For they that things the angels desire to look into, dwell at Jerusalem, and their rulers, 1 Pet. i. 12.

because they knew him not, nor yet

the voices of the prophets which are VER. 5.

read every sabbath day, they have "lece mlatış üção rent per copí ár- fulled them in condemning him, xiii. θρώπων, αλλ' εν δυνάμει Θεού.

27. But their minds were blinded: a That your faith should not stand for until this day remaineth the same in the wisdom of men, but in the power the old testament; which vail is done

vail untaken away in the reading of of God. * Gr. be.

away in Christ. But even unto this

day, when Moses is read, the vail is . See on chap. i. ver. 17.

upon their heart, 2 Cor. ii. 14, 15.

Who was before a blasphemer, and a VER. 6.

persecutor, and injurious: but I obΣοφίαν δε λαλούμεν εν τοις τελείοις· σο- tained mercy, because I did it ignoplav dè où tou aiāvec toutou, oudè tão åp- rantly in unbelief, 1 Tim. i. 13. χόντων του αιώνος τούτου των καταργου

c Lift up your heads, O ye gates ; μένων:

and be ye lift up, ye everlasting

doors : and the King of glory shall Howbeit we speak wisdom among a them that are perfect: 6 yet not the The Lord strong and mighty, the

come in. Who is this King of glory? wisdom of this world, nor of the princes Lord mighty in battle. Lift up your of this world, that come to nought :

heads, O ye gates; even lift them up, a See on Matt. v. ver. 48. clause 1. ye everlasting doors; and the King of See on chap. i. ver. 17. clause 1. glory shall come in. Who is this

King of glory? The Lond of hosts, VER. 7.

he is the King of glory. Selah, Psal. 'Αλλα λαλούμεν σοφίαν Θεού εν

xxiv. 7-10. See also on Luke ii.

puvatn. ρίας, την αποκεκρυμμένην, ήν προώρισεν και

ver. 11. clause S. Θεός προ των αιώνων εις δόξαν ήμών, ,

VER. 9. But we speak the wisdom of God in a 'Αλλά καθώς γέγραπται· "A οφθαλμός mestery,

* even the hidden wisdom, ovn 7de, xai ous oux xocos, xai & ni xepwhich God ordained before the world δίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, ά ήτοίμασεν και bunto our glory

τους αγαπάσιν αυτόν :

A. D. 59.

1 Cor. 11. 9-14.

A. D. 59.

a But as it is written, Eye hath not

VER. 1S. seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which | πίνης σοφίας λόγοις, αλλ' εν διδακτοϊς Πνεύ

"Α και λαλούμεν ουκ εν διδακτοϊς άνθρωGod hath prepared for them that love

ματος αγίου, πνευματικούς πνευματικά him.

συγκρίνοντες. . a For since the beginning of the world men have not heard, nor per- the words which man's wisdom teacheth,

Which things also we speak, a not in ceived by the ear, neither bath the bbut which the Ghost teacheth; eye seen, o God, besides thee, what ccomparing spiritual things with spirihe hath prepared for him that waiteth

tual. for him, Isa. lxiv. 4.

a See on chap. i. ver. 17. clause 1. VER. 10.

b See on Matt. xx. ver. 20. Ημϊν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του Having then gifts differing acΠνεύματος αυτού. Το γάρ Πνεύμα πάντα | cording to the grace that is given to έρευνα, και τα βάθη του Θεού.

us, whether prophecy, let us prophesy

according to the proportion of faith, a But God hath revealed them unto

Rom. xii. 6. us b by his Spirit : ° for the Spirit search

VER. 14. eth all things, yea, dthe deep things of

Ψυχικός δε άνθρωπος ου δέχεται τα του God.

Πνεύματος του Θεού· μωρία γαρ αυτώ έστι, a See on Matt. xf. ver. 25. clause 4. xai ou duratat päral, mua Tixão b See on John xvi. ver. 13. clause 2. évaspívetai. See on Acts viii. ver. 29.

a But the natural man b receiveth not do the depth of the riches both of the things of the Spirit of God : for the wisdom and knowledge of God! they are foolishness unto him: d neither how unsearchable are his judgments, can he know them, because they are and his ways past finding out! For spiritually discerned. who hath known the mind of the

a These be they who separate themLord? or who hath been his counsel-selves, sensual, having not the Spirit, lor? Or who hath first given to him, Jude 19. and it shall be recompensed unto him b Then Peter took him, and began again ? For of him, and through him, to rebuke him, saying, Be it far from and to him, are all things: to whom thee, Lord : this shall not be unto be glory for ever. Amen, Rom. xi. thee. But he turned, and said unto . 33–36.

Peter, Get thee bebind me, Satan: VER. 11.

thou art an offence unto me: for thou Τίς γάρ οίδεν ανθρώπων τα του ανθρώ- savourest not the things that be of

si un tò uvrūpia Toũ åvopówou, zò God, but those that be of men, Matt. év avtõ; OUTW sai tá TOŬ Osom ovdeis older, xvi. 22, 25. Jesus answered and said ει μη το Πνεύμα του Θεού .

unto him, Verily, verily, I say unto For what man knoweth the things of thee, Except a man be born again, he a man, save the spirit of man which is in cannot see the kingdom of God. Nihim? even so the things of God knoweth codemus saith unto him, How can

a man be born when he is old ? can no man, but the Spirit of God.

he enter the second time into his VER. 12.

mother's womb, and be born? John 'Hucis dà où tò TrvEūma, Toữ xócuou iii. 3, 4. Jesus said unto them, If ελάβομεν, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, | God were your Father, ye would love ένα ειδώμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα | me: for I proceeded forth and came ที่ speiro

from God; neither came I of myself, Now we have received, not the spirit derstand my speech even because yo

but he sent me. Why do ye not unof the world, a but the spirit which is of God; bthat we might know the things for they that are after the flesh do

cannot hear my word, viii. 42, 43. that are freely given to us of God.

mind the things of the flesh; bat they a See on Rom. viii. ver. 16. clauses that are after the Spirit the things of 1, 2.

the Spirit. For to be carnally minded See on John xiv. ver. 26. clause 3. is death ; but to be spirtually minded

[ocr errors]

no man.

A. D. 59.
I COR. 11. 14–16.-II. 1-3.

A. D. 50. is life and peace. Because the carnal All things that I have heard of mind is enmity against God: for it is my Father I have made known unto not subject to the law of God, neither you, John xv. 15. I have manifested indeed can be. So then they that are thy name unto the men which thou in the flesh cannot please God, Rom. gavest me out of the world, xvii. 6. viii. 5–8.

For I have given unto them the words For the preaching of the cross is which thou gavest me ; and they have to them that perish foolishness; but received them, and have known surely unto us which are saved it is the that I came out from thee, and they power of God. For it is written, I have believed that thou didst send will destroy the wisdom of the wise, me, 8. But I certify you, brethren, and will bring to nothing the under that the Gospel which was preached standing of the prudent. Where is of me is not after man. For I neither the wise? where is the scribe? where received it of man, neither was I is the disputer of this world ? hath taught it, but by the revelation of Jenot God made foolish the wisdom of sus Christ, Gal. i. 11, 12. this world? 1 Cor. i. 18-20. See on John vi. ver. 45. clause 1,2.

CHAP. III.-VER, 1.
VER. 15.

Και εγώ, αδελφοί, ουκ ηδυνήθην λαλήσαι

υμίν ως πνευματικούς, αλλ' ώς σαρκικούς, ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, ως νηπίοις εν Χριστά. αυτός δε υπ' ουδενός ανακρίνεται. .

And I, brethren, could not speak into a But he that is spiritual judgeth you as unto spiritual, a but us unto carall things, yet he himself is t judged of nal, even as unto b babes in Christ. * Or, discerneth.

a See verses 3, 4. + Or, discerned.

b I write unto you, little children, a The secret of the Lord is with for his name's sake, 1 John ii. 12.

because your sins are forgiven you them that fear him; and he will shew them his covenant, Psal. xxv. 14.

VER. 2. Evil men understand not judgment :

Γάλα υμάς επότισα, και ου βρώμα: ούbut they that seek the Lord understand all things, Prov. xxviii. 5. But

πω γαρ ήδύνασθε, αλλ' ούτε έτι νύν δύνασθε, strong meat belongeth to them that a I have fed you with milk, and not are of full age, even those who by with meat : for hitherto ye were not able reason of use have their senses exers to bear it, neither yet now are ye able. cised to discern both good and evil, Heb. v. 14.

a For when for the time ye ought to VER. 16.

be teachers, ye have need that one Τίς γάρ έγνω νούν Κυρίου, ός συμβιβάσει | principles of the oracles of God; and

teach you again which be the first αυτόν; Ημείς δε νούν Χριστού έχομεν.

are become such as have need of milk, a For who hath known the mind of the and not of strong meat. For every Lord, that he * may instruct him? But one that useth milk is unskilful in the we have the mind of Christ.

word of righteousness: for he is a * Gr. shall.

babe. But strong meat belongeth to a Who hath directed the Spirit of them that are of full age, even those the LORD, or being his counseller who by reason of use have their hath taught him? With whom took

senses exercised to discern good and he counsel, and who instructed him, babes, desire the sincere milk of the

evil, Heb. v. 12-14. As new-born and taught him in the path of judg. ment, and taught him knowledge, and word, that ye may grow thereby, 1 Pet.

ii. 2. shewed to him the way of understanding? Isa. xl. 13, 14. For who hath

VER. 3. stood in the counsel of the LORD, and "Ετι γάς σαρκικοί εστε. "Όπου γάρ εν hath perceived and heard his word? υμίν ζήλος και έρις και διχοστασίαι, ουχί who hath marked his word, and | σαρκικοί έστε, και κατά άνθρωπον περιπαheard it? Jer. xxiii. 18.

τείτε ;

A. D. 59.

I COR. IIJ. 3-6.

A. D. 59.

For ye are yet carnal: for whereas | Ephesus. This man was instructed a there is among you envying, and in the way of the Lord; and being strife, and * divisions, are ye not car- fervent in the spirit, he spake and nul, and walk t as men ?

taught diligently the things of the * Or, factions.

Lord, knowing only the baptism of

John. And he began to speak boldly + Gr. according to man.

in the synagogue: whom when Aquila a See on chap. i. ver. 11.

and Priscilla had heard, they took See on Matt. vii. ver. 11. clause 1. him unto them, and expounded unto

him the way of God more perfectly, VER. 4.

Acts xviii. 24-26. Οταν γαρ λέγη τις• Εγώ μέν είμι Παύ

c But by the grace of God I am λου: έτερος δε. Εγώ 'Απολλών ουχί σας- | Bestowed upon me was not in vain και

what I am: and his grace which was κικοί εστε; ;

but I laboured more abundantly than For while a one saith, I am of Paul ; they all : yet not I, but the grace of and another, I am of Apollos; are ye God which was with me, 1 Cor. xv. 10. not carnal ?

Except the LORD build the house, a Now this I say, that every one of they labour in vain that build it: exyou saith, I am of Paul; and I of cept the LORD keep the city, the Apollos ; and I of Cephas; and I of watchman waketh but in vain.'' It is Christ, 1 Cor. i. 12. And these things, vain for you to rise up early, to sit up

for brethren, I have in a figure transferred late, to eat the bread of sorrows : to myself and to Apollos for your cxxvii. 1, 2. For as the rain cometh

so he giveth his beloved sleep, Psal. sakes ; that ye might learn in us not to think of men above that which is down, and the snow, from heaven, written, that no one of you be puffed eth the earth, and maketh it bring

and returneth not thither, but waterup for one against another, iv. 6.

forth and bud, that it may give seed VER. 5.

to the sower, and bread to the eater; Τίς ούν έστι Παύλος, τίς δέ 'Απολλώς, | out of my mouth: it shall not return

So shall my word be that goeth forth αλλ' ή διάκονοι δι' ών επιστεύσατε, και

unto me void ; but it shall accomplish εκάστω ώς ο Κύριος έδωκεν και

that which I please, and it shall prosWho then is Paul, and who is Apollos, per in the thing whereto I sent it, a but ministers by whom ye believed, even Isa. lv. 10, 11. For as the earth bringas the Lord gave to every man?

eth forth her bud, and as the garden

causeth the things that are sown in it a See on Matt. xxv. ver. 14. clause 2.

to spring forth : so the Lord God will

cause righteousness and praise to VER. 6.

spring forth before all the nations, 'Εγώ έφύτευσα, Απολλως επότισεν, 1xi. 11. And the Lord added to the αλλ' ο Θεός ήυξανεν. .

church daily such as should be saved, a I have planted, b Apollos watered ;

Acts ii. 47. When they heard these cbut God gave the increase.

things, they held their peace, and

glorified God, saying, Then hath God a According to the grace of God also to the Gentiles granted repentwhich is given unto me, as a wise ance unto life, xi. 18. And a cermaster-builder, I have laid the foun- tain woman named Lydia, a seller dation, and another buildeth thereon. of purple, of the city of Thyatira, But let every man take heed how he which worshipped God, heard us: buildeth thereupon, ver. 10. Am I whose heart the Lord opened, that not an apostle? am I not free ? have she attended unto the things which I not seen Jesus Christ our Lord ? are

were spoken of Paul, xvi. 14. Ye not ye my work in the Lord ? ix. 1.

are our epistle written in our hearts, See also on chap. i. ver. 2. clause 1. known and read of all men: Foras.

And a certain Jew named Apollos, much as ye are manifestly declared to born at Alexandria, an eloquent man, be the epistle of Christ ministered by and mighty in the Scriptures, came to us, written not with ink, but with the

« AnteriorContinuar »