Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed]

STOCKHOLM,
Tryckte hos J. P. LINDYS ENKA, 1823.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Mine Herrar! Det

et gifves ett Samfunds-band menniskor emel. lan, som lika vidsträckt med civilisationen les der sig till alla länder, alla tungomål alla samhälls-ordningar: det är Vetenskaperne. Födde och underhållne af vetgirigheten, behofven och begären, ömsom upplysningens fosterbarn, föl. jeslagare och beskyddare, hafya de ändtligen införlifrat sig i det borgerliga samhället; och uppstiga mer och mer att blifva det allmänna och enskilda lifvets ledsagare. Rike på belöningar, tacksamme för den vård de få, följa de deras älskare i alla skiften, i mödorne och i hvilan, i ungdomens kraft och ålderdomens bräcklighet, i det ensliga lifvet och det offentliga: huru ofta har man icke sett och skall ännu se att de följa honom äfven på en thron? De göra staters prydnad och förkofran; de stär. ka de svage, mildra de mägtige, närma de aflägsne, försona de stridige. Deras valspråk är: ljus bland menniskor och frid på jorden.

K. V. A. Årsb. 1822.

1

Det är i dag 84 år sedan denna vetenskap. liga samhälls-anda hos oss bildade en Academie. Frid, frihet, national-upplysning och väl. måga hade förberedt denna skapelse. Krafterne voro väckte, beståndsdelarne frambragte: det behöfdes en electrisk gnista att ordna dem. Den gafs af snillen, hvilkas ljus sedermera gått ofördunkladt fram genom tvenne mansåldrars stigande vetenskaper.

Den Kongl. Vetenskaps-Academien är i dag återförd till minnet af sin stiftelse: Hon kan ej genomskåda det framfarna utan att samla dyrbara vedermälen af Regeringarnes hulda omsorg om hennes bestånd; af ädle medborgares nit för hennes yrken, af framfarne Ledamöters, lysande förtjenster för hennes heder och anseende. Dessa minnen utgöra kärnan af dagens högtidlighet: de innebära hennes hopp för det tillkommande.

Och detta 'hopp, huru lifligt förnyar det sig ej på hvarje högtidsdag, då Academien får samla sig omkring sin högste Ledamot, en Furste, som med så upplyst deltagande Sjelf följer och främjar' vetenskaperne. Med denna höga eftersyn, denna låfvande uppmuntran skola hos oss ej saknas lärde generationer att en gång ersätta dem som afgå. De äro' redan bebådade, De skoła framdeles möta deras Befordrare på hans lysande bana. Der skola vetenskaperne samla omkring honom nya medel att stärka och förädla sitt fosterland: de skola stundom, ibland regerings-konstens invecklade problemer och ombytliga utslag, bjuda tankan en lugn tillflykt till klara, säkra och ovanskligt tillfridsställande sanningar.

[ocr errors]

Academien har tillryggalagt ett år, som hon hoppas ej hafva varit frugtlöst för vetenskaperne, ej utan nyttiga beredelser för hennes fortfarande verksamhet. Hennes annaler hafva blifvit riktade med undersökningar och upptäckter som bibehålla hennes gamla plats ibland lärda samfund: hennes vetenskapliga förråder hafva blifvit i alla deras grenar förkofrade. Hon har ökat sin ansenliga boksamling med dyrbara verk; den har blifvit ordnad genom några Ledamöters oförtrutna möda: Hon har gifvit till sin mathematiska instrument-samling ett koster bart verktyg, som nu färdigt, snart går att blifva en hufvud-ledare för de astronomiska obser vationerne: Hennes naturalie-samlingar hafya blifvit förökade genom tvenne utmärkt betydliga donationer: den enà, af Commeree-Rådet CASSTRÖM, består i en sällsamt stor botanisk collection. Utom Scandinaviska växter samlade dels af gifvaren sjelf dels af andre, innehåller den herbarier af SOLANDER, af Linné den yngre, SPARRMAN, GRÖNDAHL, WILLIAMS -- ifrån andra länder och verldsdelar, jämte några sällsynte fossilier och en complettering af Academiens natur-historiska verk. Den andra donationen, af Bruks-Patron Hisinger, består i en complett samling af svenska mineralier, med åtskilliga utländska, utgörande tillsammans öfver 2000 stuffer. Denna berömliga frikostigliet sätter Aca demiens lärda skalter i en fördelaktig jemförelse med flere ryktbara utländska samlingar.

Och under denna materiella tillväxt af hen. nes område, har hon med intet mindre tillfridsställelsé sett de allmänna framsteg vetenskaper

« AnteriorContinuar »