Imágenes de páginas
PDF
EPUB

the writings of Ephræm Syrus. The first is in a dis-
course on the second coming of our Saviour.

[ocr errors]

Και αυτοι (the good) ίστανται ιλαροι και φαιδροι και ενδοξοι, προσδεχομενοι την μακαριαν ελπιδα και επιφανειαν της δοξης του μεγαλου Θεου και σωτηρος νμων Ιησου Χριστου. Και τι συντομως ου λεγω τα μειζονα; κ.τ.λ. (p. τμη.)

9. Again, Τοτε οι την στενην και τεθλιμμένην οδον βα-
δισαντες, και παντες οι γνησιως μετανοησάντες, και παν-
σες οι ελεημονες και ξενοδοχοι ίστανται ιλαροι, μετα πολ-
λος χαρας προσδεχομενοι την μακαριαν ελπιδα και επιφα-
νειας του μεγαλου Θεου και σωτηρος υμων Ιησου Χριστου.
Ερχεται γαρ ένα ευφρανη τους αγωνιζομένους εν αγρυπνίαις,
και προσευχαις, και εν νηστείαις, και ελεημοσυναις. Ερχε-
ται ένα ευφρανη τους πενθούντας.---Ερχεται ουκ ετι απο
χης, αλλ' απο του ουρανου ως αστρακη φοβερ.α. κ. τ.
(p. Τοθ.)

[ocr errors]

10. And lastly, ο δε εξακολουθων τη οδο του Χριστου παντοτε χαιρει και αγαλλεται εν πνευματι αγια προσδεχομενος την μακαριαν ελπιδα και επιφανείας του μεγαλου Θεου και σωτηρος ομών Ινσου Χριστου. Oιδα δε οτι εαν νικησης, ουκ εκφευξομαι της λυπης και συ μεν απελευση ευαγγελιζομενος το πατρι σου το Σατανα, συγκαιριων τα εμων πτωματι. εγω δε αισχυνθήσομαι εν τοις ουρανοις, εανπερ τουτο πραξω. (p. Τε.)

11. St. Basil the Great will likewise furnish us with a sufficient number of references.

Εττι

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Εστι μεν ουν το κυρίως και πρωτας μακαριστον το αληθινως αγαθον, τουτο δε εστιν ο Θεος: όθεν και Παυλος υπονησιν μελλων ποιεισθαι Χριστού, κατα την επιφανειαν φησι του μακαριου Θεου και σωτήρος ημων Ιησου Χριστου. μακαριον γαρ τω οντι το αυτοκαλoν. (Homil. in Psalm: 1. p. 22. vol. i.)

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

12. Again: In the Treatise against Eunomius, having demanded whether St. Paul, calling Christ επι παντων Osov, (Rom. ix. 5.) can mean, that He should be accounted greater than the Father, he continues, in the same strain, ο μεγας Θεός ουκ αν ελαττων ειη ετερου Θεου. Ο αποστολος ουν ειπων περι του υιου απεκδεχομεθα την μακαριαν ελπιδα και επιφανειαν της δοξης του μεγαλου Θεου και σωληρος ημών Ιησου Χριστου, μειζονα του πατρος ενοησε; του γαρ υπου την επιφανειαν και παρου» . σιαν εκδεχομεθα, ου του πατρος. αδιακρίτως ουν εις πατερα και εις υιον ταυτα λεγεται, και ου παρατετηρημενως. (Contra Eunom. I. iv. vol. i.

[ocr errors][ocr errors]

p. 294.)

[ocr errors][merged small][merged small]

13. Πλην ειτε προσκαιρος εστιν ο πειρασμος, βαστασετε αυτον, οι καλοι του Χριστου αγωνισται· ειτε και τη παντες λει φθορα τα πραγματα παραδιδοται, μη ακοδιασωμεν προς τα παροντα, αλλ' αναμεινωμεν την εξ ουρανων αποκαλυψιν, και επιφανειαν του μεγαλου Θεου και σωτηρος ημών Ιησου Χριστου. ει γαρ πασα η κρισις λυθησεται, και μεταποιηθησεται το σχήμα του κοσμου τουτου, τι θαυμαστον και μας παθειν τα κοινα παθη, &c. (Basil. Mag. vol. iii. p. 231. Epistol. 139.

[ocr errors][ocr errors]

There

14. There is scarcely any writer of these tumultuous times, who does not stand forward to augment the number of our testimonies on this important verse.

Gregory Nyssen, after declaring that Prophets, and Evangelists, and Disciples, and Apostles, all proclaim the Deity of Christ, adds, a little below; Την δε του Εμμανουηλ ερμηνειαν, και την του Θωμα μετα την επιγνωσιν ομολογιαν, την τε του Ιωαννου μεγαλοφωνιαν, ως προδηλον ουσαν και τους εξω της πιστεως σιωπησομαι. Αλλ' ουδε τας Παυλου φωνας διακριβειας οιμαι δειν παρατιθεσθαι, ος ου μονον Θεον, αλλα και μεγαν Θεον, και επι παντων Θεον ονομαζει τον κυριον. προς μεν Ρωμαιους λεγων ότι ών οι πατερες, και εξ ων ο Χριστος το κατα σαρκα, και αν επι παντων Θεος ευλογητος εις τους αιωνας: προς δε τον μαθητης εαυτου Τιτον γραφει, κατα την επιφανειαν του μεγαλου Θεου και σωτηρος ημών Ιησου Χριστου. Τιμοθεω δε διαρρηδην βοα, ότι ο Θεος εφανερώθη εν σαρκι, εδικαιωθη εν πνευματι. (Contra Eunomium. Οrat. 10. vol. ii. p. 265.)

15. The same writer, in another place, recounting many scriptural appellations of our Saviour, evidently refers to this passage; and the place is valuable, being in a controversial work, and shewing, by a sort of positive evidence, what however no one could doubt of, after once considering the nature of the case, that the Arians, and other heretics of those days, admitted your interpretation. He does it, (says Gregory, speaking of Eumonius) with this design,

[blocks in formation]
[ocr errors]

Ως αν τουτο παρ' αυτου μαθοιεν οι τα εκεινου μανθανόντες, ότι καν Θεος και μονογενης ονομαζνται, και σοφια, και δυναμις, και φως, και αληθεια, και κριτης, και βασιλευς, και επι παντων Θεος, και ΜΕΓΑΣ Θεος, και αρχων ειρηνης, και πατηρ του μέλλοντος αιώνος, και παντα τα τοιαυτα, μέχρι ονοματος αυτω μονον εστιν η τιμή' ου γαρ συμμετεχει και της αξιας ήν εμφαινει των ονοματων και δυναμις. (Contra Eunom. Οrat. 12. vol. ii. p. 37ο.)

[ocr errors]

16. Again, in a passage not very dissimilar, he speaks expressly of the Scriptures of St. Paul.

10.

Οταν δε (μεν) το υποκειμενον (υπερκειμενον below No. 4.1) και υπερεχον παντα νουν κηρυνση, τους υψηλοτεροις κεχρηται των ονομάτων, επι παντων Θεον, και μεγαν Θεον, και δυναμικ Θεου, και σοφιαν, και τα τοιαυτα καλων όταν δε την αναγκαιως δια το ημετερον ασθενες, &c. (Contra Eunom. Οrat. 5. vol. ii. p. 167.)

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

17. At another time he reckons up, at considerable length, the several names attributed to Christ in St. Paul's writings.

[ocr errors]

Αλλα δε και ειρηνην αυτον εκαλεσε, και φως απροσιτον ενω οικει ο Θεος, αγιασμον τε και απολυτρωσιν, αρχιερεα τε μέγαν, και πασχα, λαστηριον ψυχων, απαύγασμα δοξ. Mς, χαρακτηρα υποστασεως, και ποιητην αιωνων, βρωμα πνευματικον και πομα, και πετραν, και ύδωρ, θεμέλιον πιστεως, και γωνιας κεφαλην, και Θεου του αορατου εικονα και ΜΕΓΑΝ ΘΕΟΝ, κεφαλήν τε του της εκκλησιας σωματος,

[ocr errors]
[ocr errors]

και της καινης κτισεως πρωτοτοκον, &c. (Vol. ii. p. 708. De Perfecta Christiani forma.)

18. And lastly, in the same treatise :

Εικονα δε του Θεου του αορατου τον Χριστου ονομάζων ο Παυλος τον επι παντων Θεον, και μεγαν Θεον (και ταυταις γαρ ταις φωναις ανακηρύσσει του αληθινου δεσποτου το μεγαλειον, λεγων, του μεγαλου Θεου και σωτηρος ήμων Ιησου Χριστου, και, εξ ών ο Χριστος, το κατα σαρκα, ο ων επι παντων Θεος ευλογητος εις τους αιώνας) ταυτα συν λεγων που, παιδέυει, &c. (P. 719. vol. ii.)

19. In Gregory Nazianzen I have not found any thing more to our purpose than the following:

Και σωζοιτε ώσπερ τη διδασκαλια, ουτω και τις ευχαις εμε τε, και το ιερον τουτο ποιμνιον, εις ασφαλειαν εμοι, εις καυχημα υμιν εν νιερα επιφανείας και επικαλυθεως του μεγαλου Θεου και αρχιποιμενος ημών Ιησου Χριστου, δι' ου, και μεθ' ου η δοξα πατρι παντοκρατορι, συν των αγιω και ζωοποιω πνευματι, και νυν, και εις τους αιωνας

Αμην. (Orat. 7, vol. i. p. 145.)

των αιώνων.

20. In the writings comprised in the Benedictine edition of Chrysostom, I find this verse quoted fourteen times. The abundance of my materials inclines me to wish to be as concise as possible. But, as I lay claim only to the title of an honest compiler, I must take care to be intelligible, tho’ at the expence of being thought unwieldy and cumbersome.

[ocr errors]

Ο πας

« AnteriorContinuar »