Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Libros Libros
" Chrith laoich, bu treun, air cùl lann : An ceathramh, thuirt Fionnghal an righ, ' Thuit ceannard a chuain sa' ghleann.' ' Cha do thuit,' 'se fhreagair mi fhéin. Géilleadh Cuchullin dha 'n triath " Vidi ego eorum ducem," dixit Moran ; " Est similis... "
The poems of Ossian, in the orig. Gaelic, with a tr. into Lat. by R ... - Página 6
por Ossian - 1807
Vista completa - Acerca de este libro

The Poems of Ossian, Volumen2

Ossian - 1807
...chômhrag nach géilleadh ; Thionndaidh sruith, 's chriothnaich an eàrn : Tri là a dh' ùraich an strl, Chrith laoich, bu treun, air cùl lann : An ceathramh,...numerosae, o caput-itineris advenarum, Manus certaminis, quae surgunt tecum ipso, Asperi bellatores, quorum est saevissima plaga, [tium : Et acutissimum telum...
Vista completa - Acerca de este libro

The poems of Ossian in the original Gaelic, Volumen2

James Macpherson - 1807
...smith, 's chriothnaich an earn • Tri là a dh' ùraich an stri, Chrith laoich, bu treun, air cul lann : An ceathramh, thuirt Fionnghal an righ, ' Thuit...clypeus : Sedebat ille super caute in littore Ut nebula quse est ex adverso super monte." ' Sunt numerosa?, o caput-itineris advenarum, Manus certaminis, quai...
Vista completa - Acerca de este libro

Dàna. Na Gaeltachd

Ossian - 1818
...sruith, 's chriothnaich an earn : Tri làith' dh'ùraich an stri, 40 Chrith laoich, bu treun, air cul lann : An ceathramh, thuirt Fionnghal an righ, ' Thuit...chuain sa' ghleann.' ' Cha do thuit,' 'se fhreagair mi féin. Géilleadh Cuchullin do 'n triath 45 Is tréine na gailleann nan sliabh." " 'Ne mis !" thuirt...
Vista completa - Acerca de este libro

Dana Oisein Mhic Fhinn: air an cur amach : Airson Maith Coitcheannta ...

James Macpherson - 1859 - 344 páginas
...sruith, 's clmothnaich an earn: Tri làith' dh'ùraich an strî, 40 Chrith laoich, bu treun, air cul lann : An ceathramh, thu'irt Fionnghal an righ, '...ceannard a' chuain 's a' ghleann.' ' Cha do thuit,' 'se fhrcagair mi féin. " Géilleadh Cuchullin do 'n triath 45 Is tréine na gailleaun nan sliabh." "'N...
Vista completa - Acerca de este libro

Reading Book for the Use of Students of the Gaelic Class in the University ...

University of Edinburgh - 1889
...dh'ùraich an stri, Chrith laoich, bu treun, air cul lann : An ceathramh, thuirt Fionnghal an righ, 1 Thuit ceannard a' chuain 's a' ghleann.' ' Cha do thuit,' 'se fhreagair mi fein. ' Geilleadh Cuchullin do 'n triath ' Is treine na gailleann nan sliabh.' " 'N e mis ! " thuirt...
Vista completa - Acerca de este libro
  1. Mi biblioteca
  2. Ayuda
  3. Búsqueda avanzada de libros
  4. Descargar EPUB
  5. Descargar PDF