Imágenes de páginas
PDF
EPUB

the words, both as spoken and written, and name the rules in articulation that are illustrated by the exercises.

Sentences that are printed in the usual style are intended for dictation exercises, in which silent letters will be omitted and the words so written as to represent their correct and exact pronunciation.

1. Thou lādst down ănd slēptst. 2. Thủ bold, båd båiz brók bólts ånd bårz. 3. Hi ôn à 31 Hủ hễrd hẳrsez hini hfs. 4. Shồr ål hår påfhz år påthz óv pės. 5. Bå! thåt’z not sīks děllårz, båt à děllår. 6. Chẳj the old màn tỏ chởz châĩs chez. 7. Lit sēking lit, hăth līt ov līt bēgīld. 8. Thủ hosts stud st?l, 'n silẻnt wủndör fzkst. 9. A thouzånd shreks får hóples mèrsi kál. 10. Thů fölishnės Öv fölz iz fölli. 11. Böth’z yöths with trởths yüz otuz. 12. Arm ît with răgz, ă pîgmì strå wil pērs it. 13. Nou set thů téth ånd strech fhů nostril wid. 14. Hè wòcht ånd wėpt, hé tělt ånd prảd får ål. 15. Hiz iz, åmidst fhů mists, mézerd ån åzèr ski. 16. Thủ fèbl, fritnd frèmån fėbli fåt får frėdům. 17. Whispers of revenge passed silently around among

the troops.

18. No shet når shroud enshrind fhóz shrůngkn shredz óv shrivld klá.

19. He has prints of an ice-house, an ocean, and wasts and deserts.

20. Thů whålz whéld ånd whërld, and bård fhår bråd, broun båks.

21. Jilz ănd Jasn Jönz căn nốt sẽ,ỮArörả, alis, ămis, mănnå, villå, når Lūnå.

22. It will pain nobody, if the sad dangler regain neither rope.

23. The ragged madman, in his ramble, did madly ransack every pantry in the parish.

24. Whåt thou wûdst hill thåt fhou wûdst holili.

25. He iks&pts là ởfis, ekspekts tỏ lên thì fakts, ănd ăttěmts bī hìz åkts to kõnsēl hız fälts.

26. Prithee, blithe youth, do not mouth your words when you wreathe your face with smiles.

27. That fellow shot a sparrow on a willow, in the narrow meadow, near the yellow house.

28. Thủ Strif seset, pes &ppr'chẹth, ủnd thủ güd mẩn rėjáisėth.

29. Thů shrôd shrồz båd him så fnåt thủ vil viksnz yüzd shrůgz, ånd shårp shril shreks.

30. Shồrlĩ, thô wồndẻo, dù prodởnt r@krốt vid not êt fhăt kród fröt.

31. Stêrn, růgged nêrs ! fhỉ rijid lór with påshens meni å yer shể bỏr.

32. At that time, the lame man, who began nobly, having made a bad point, wept bitterly.

33. When loud surges lash the sounding shore, the hoarse, rough verse should like the torrent roar.

34. What whim led White Whitney to whittle, whistle, whisper, and whimper near the wharf, where a floundering whale might wheel and whirl ?

35. Amidst thů mists ånd koldest frosts, with bårést rists ånd stoutěst bósts, hè thrůsts hiz fists ågénst fhů pósts, ånd stil insists hė sėz thủ gösts.

36. Thằngks tổ Tladdễus Thistlòng, thủ thatles thisslsifter, hồ thrīs thrust thro thouzănd thisslz thrở thủ thik ov hĩa thăm.

37. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for the Lord will not hold him guiltless who taketh his name in vain.

38. Honor thy father and thy mother that thy days may be long in the land which the Lord thy God giveth thee.

39. A stårm årizeth on thů sé. A móděl véssel iz struggling åmidst thů wår óv éléments, kwivëring ånd shivering, shringking ånd båttling lik å thingking being. Thů inêrsilés, råking whërlwindz, lik fritful fèndz, houl ånd mòn, ånd send shårp, shril shrèks thrở thů krėking kårdåj, snåpping fhủ shets ånd måsts. Thů sterdi sålårz stånd tô thår tåsks, ånd wéthér thů sévérést stårm öv fhů sėzn.

40. Chåst-id, cherisht Chès! Thủ chårmz ov thi chekerd climbỏez chan me chânjleslĩ. Chánhẹrlỉnz, chắplĩnz, ủnd chẳnsällärz hủy chẳntẰd thì chằrobik chẳsn&s. Cheftỉnz håv chảnjd thủ chåriðt ånd fhů chảs får fhủ chès-bord ånd thủ chảy mẵng chẳrị dv thủ cles-nits. Nó chỉlửng chễrl, nồ cheting chiffễrer, nổ chitterằng chảnjlẵng bản bè thì chồơn chảmpiòn. Thou ảrt thủ chassnằm ởy thủ chelsh, thủ chidễr ủy thủ chănjabl, thủ chẳrỈshẻm ởy thủ cherful ủnd thủ charitåbl. Får thé år thủ chåplets ov chảnlės chåriti ånd thủ chills childlik cherfilnos. Chânj kẫn nốt chanj thè: from childhůd tồ thủ chårnel-hous, from our fêrst childish chêrpẳngz tỏ thủ chilz dv thủ cherch-yird, thou ảrt our cheri, cbánjlès chèftinés.

XI.
PHONETIC LAUGHTER.

LAUGHTER, by the aid of Phonetics

, is easily taught

It healthy of all class exercises. It may be either vocal or respiratory.

2. There are thirty-two well-defined varieties of laughter in the English language, eighteen of which are produced in connection with the tonics ; nine, with the subtonics of 1, m, n, ng, r, th, v, and z; and five, with the atonics of f, h, s, th, and sh.

3. Commencing with vocal laughter, the instructor will first utter a tonic, and then, prefixing the oral element of h, and accompanied by the class, he will produce the syllable continuously, subject only to the interruptions that are incidental to inhalations and bursts of laughter; as, ā, bā, hā, hā, hā, hā, &c.,-ă, hă, hă, hă, hă, &c.

4. The attention of the students will be called to the most agreeable kinds of laughter, and they will be taught to pass naturally and easily from one variety to another.

II. SYLLABICATION.

I.
DEFINITIONS.

A

SYLLABLE is a word, or part of a word, uttered by A a single impulse of the voice. 2. A MONOSYLLABLE is a word of one syllable; as, home. 3. A DISSYLLABLE is a word of two syllables; as, home-less.

4. A TRISYLLABLE is a word of three syllables; as, confine-ment.

5. A POLYSYLLABLE is a word of four or more syllables ; as, in-no-cen-cy, un-in-tel-li-gi-bil-i-ty.

6. THE ULTIMATE is the last syllable of a word; as ful, in peace-ful.

7. THE PENULT, or penultimate, is the last syllable but one of a word; as māk, in peace-mak-er.

8. THE ANTEPENULT, or antepenultimate, is the last syllable but two of a word; as ta, in spon-ta-ne-ous.

9. THE PREANTEPENULT, or preantepenultimate, is the last syllable but three of a word; as cab, in vo-cab-u-la-ry.

II.
FORMATION OF SYLLABLES.

A

radical or opening and vanishing or gradually diminishing movement. Since a syllable is produced by a single impulse of the voice, it follows that only such an oral element, or order of oral elements, as gives but one radical and vanish movement, can enter into its formation. As the tonics can not be uttered separately without producing this movement, but one of them can enter into a single syllable ; and, as this movement is all that is essential, each of the tonics may, by itself, form a syllable. Consistently with this, we find, whenever two tonics adjoin, they always belong to separate syllables in pronunciation, as in a-e-ri-al, i-o-ta, o-a-sis.

2. Though oral elements can not be combined with a view to lengthen a syllable, by the addition of one tonic to another, as this would produce a new and separate impulse, yet a syllable may be lengthened by prefixing and affixing any number of tonics and atonics to a tonic, that do not destroy its singleness of impulse; as, a, an, and, land, gland, glards.

3. A tonic is usually regarded as indispensable in the formation of a syllable. A few syllables, however, are formed exclusively by subtonics. In the words bidde-n rive-n, rhyth-m, schis-m, fic-kle, i-dle, lit-tle, and words of like construction, the last syllable is either pure subtonic, or a combination of subtonic and atonic. These final syllables go through the radical and vanish movement, though they are far inferior in quality, euphony, and force, to the full display of these properties on the tonics.

III.
RULES IN SYLLABICATION.

NITIAL CONSONANTS.--The elements of consonants

that commence words should be uttered distinctly, but should not be much prolonged.

2. FINAL CONSONANTS.—Elements that are represented by final consonants should be dwelt upon, and uttered with great distinctness; as,

He accepts the office, and attempts by his acts to conceal his faults.

3. WHEN ONE WORD OF A SENTENCE ENDS and the next begins with the same consonant, or another that is hard to produce after it, a difficulty in utterance arises that should be obviated by dwelling on the final consonant, and then taking up the one at the beginning of the next word, in a

' Initial Elements Prolonged.- the following lines : On this point Dr. Rush mentions the “ Canst thou not m-inister to a error of a distinguished actor, who, m-ind diseased, in order to give great force and dis- Pl-uck from the memory a r-oottinctness to his articulation, dwelt ed sorrow ?" on the initial letters, as marked in Such mouthing defeats its object.

« AnteriorContinuar »